Potato

KIRISHIMA POTATO SHOCHU SHIROKIRISHIMA 750ml
KIRISHIMA POTATO SHOCHU KUROKIRISHIMA 750ml
KIRISHIMA POTATO SHOCHU AKAKIRISHIMA 750ml
SATSUMA GODAI WHITE 750ml
SATSUMA GODAI BLACK 750ml
SATSUMA GODAI RED 750ml
TEKKAN WHITE POTATO SHOCHU 750ml
TEKKAN BLACK POTATO SHOCHU 750ml
KURO ISANISHIKI POTATO SHOCHU 750ml