Barley

KANNOKO BARLEY SHOCHU 750ml 01104
KOHAKUNO YUME BARLEY SHOCHU 750ml 01595
MUGIWARA BOUSHI 750ml 01594A
MUGIO BARLEY SHOCHU 900ml