Shochu

KOHAKUNO YUME BARLEY SHOCHU 750ml
KANNOKO BARLEY SHOCHU 750ml
KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU SHIROKIRISHIMA 750ml