Kagoshima

MUGIWARA BOUSHI 900ml 05422
KOHAKU NO YUME 720ml 05421
KUON NO SHIZUKU 720ML 05575
MUGIO BARLEY SHOCHU 900ml 05420
SATSUMA GODAI UMESHU PLUM WINE 750ml 06023
TEKKAN WHITE SWEET POTATO SHOCHU 750ml 00046
TEKKAN BLACK SWEET POTATO SHOCHU 750ml 00047
SATSUMA GODAI SWEET POTATO WHITE 750ml 06826
SATSUMA GODAI SWEET POTATO RED 750ml 06508
SATSUMA GODAI SWEET POTATO BLACK 750ml 06098
MUGIWARA BOUSHI 750ml 01594A
KURO ISANISHIKI SWEET POTATO SHOCHU 750ml 06823
KOHAKUNO YUME BARLEY SHOCHU 750ml 01595
KANNOKO BARLEY SHOCHU 720ml 08580N