Gohyakumangoku

KOSHINOHOMARE JUNMAI NAMA GENSHU 720ml
NARAMAN JUNMAI NIGORI ORIGARAMI 300ml (SEASONAL)
OKUNOMATSU GINJO 720ml
NARAMAN JUNMAI MUROKA 720ml
YAEGAKI MU JUNMAI DAIGINJO 720ml
YAEGAKI KUROBIN JUNMAI 1.8L
YAEGAKI KUROBIN JUNMAI 720ml
TATSUMIGURA JUNMAI GINJO 720ml
TATSUMIGURA JUNMAI GINJO 300ml
SAWANOI JUNMAI GINJO 1.8L
SAWANOI JUNMAI GINJO 720ml
OKUNOMATSU GINJO 1.8L
OKUNOMATSU GINJO 300ml
NARAMAN JUNMAI NIGORI ORIGARAMI 720ml (SEASONAL)
NARAMAN JUNMAI MUROKA 1.8L
NARAMAN JUNMAI MUROKA 300ml